Staff Directory

Photo of Shaila Akhter
Postgraduate Student

Shaila Akhter

Photo of Egon Balnozan
Postgraduate Student

Egon Balnozan

Photo of Darren Dougan
Postgraduate Student

Darren Dougan

Matthew Freeman
Postgraduate Student

Matthew Freeman

Photo of Claire-Elise Green
Postgraduate Student

Claire-Elise Green

Postgraduate Student

Marc Hon

Postgraduate Student

J. Hu

Photo of John Lopez
Postgraduate Student

John Lopez

Photo of Miad Mazaheri
Postgraduate Student

Miad Mazaheri

Postgraduate Student

Mohd Hafiz Mohd Saadon

Photo of Anant Tanna
Postgraduate Student

Anant Tanna

Photo of Michael Wilczynska
Postgraduate Student

Michael Wilczynska

Postgraduate Student

Evgeny Zavarygin

Picture of Jinglin Zhao

Jinglin Zhao